Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

ID Záznamu
i-294-349
Datum zveřejnění
01.01.2015
Poslední aktualizace
20.01.2015

Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

U živnosti volné nejsou zvláštní podmínky, tj. odborná způsobilost, pro provozování živnosti předepsány, podnikatel musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjekty oprávněné k ohlášení živnosti volné jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.

Bydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

 • Bezúhonnost.

Prokázání odborné způsobilosti není podmínkou provozování volné živnosti; provozování volné živnosti je podmíněno ohlášením.

U podnikatele nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášení je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat tomuto úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Dále je možno ohlášení podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Na které instituci životní situaci řešit

Ohlášení lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky nebo příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Ohlášení živnosti na příslušném formuláři (vyplněné předem, příp. vyplněné na místě).

 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu (zřizuje-li organizační složku závodu, tyto doklady též k této organizační složce).

 • Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie.

 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině).

Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.

Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF) - prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce.

Na obecním živnostenském úřadu je možné podat také přihlášku k registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad, avšak za předpokladu, že osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí.

Formuláře lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V ohlášení fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:
 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat,

 • státní občanství,

 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo),

 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení,

 • předmět podnikání s uvedením oboru činností podle přílohy č. 4 živnostenského zákona, které bude vykonávat,

 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo),

 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

V "Jednotném registračním formuláři" podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:

 • 1 000 Kč za ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání,

 • 500 Kč za další ohlášení živnosti bez ohledu na to, zda je ohlašována jedna živnost nebo zda je současně ohlašováno více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, že je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li ohlášení podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za ohlášení živnosti, příp. poplatku za další ohlášení živnosti, zůstává zachována).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Jaké jsou související předpisy

Např.:

 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ohlašovateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona.

V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Další informace

Můžete se obrátit přímo na kterýkoliv obecní živnostenský úřad - centrální registrační místo (CRM), příp. na jeho internetové stránky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor živností, sekce podnikání

tel.: +420 224 852 665

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postup živnostenského úřadu po ohlášení živnosti:

Nemá-li ohlášení náležitosti podle § 45 a 46 živnostenského zákona, vyzve živnostenský úřad ohlašovatele ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění závad, nejméně však 15 dnů. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na žádost podnikatele prodloužit lhůtu i opakovaně. Po dobu lhůty uvedené ve výzvě neběží lhůta pro provedení zápisu do živnostenského rejstříku a vydání výpisu.

Odstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené lhůtě nebo ve lhůtě prodloužené, považuje se ohlášení od počátku za bezvadné. Neodstraní-li ohlašovatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí řízení a rozhodne o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo. Pokud ohlašovatel před vydáním rozhodnutí závady odstraní a živnostenský úřad zjistí, že jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, řízení ukončí zápisem do živnostenského rejstříku a vydá výpis.

Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. z dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně (při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů) dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.