Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

ID Záznamu
i-293-346
Datum zveřejnění
01.01.2015
Poslední aktualizace
20.01.2015

Základní informace k životní situaci

Živností je ve smyslu § 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

V případech vymezených živnostenským zákonem je vyžadováno státní povolení k provozování živnosti (dále jen "koncese").

Podnikatel (příp. odpovědný zástupce) musí splňovat všeobecné (§ 6 živnostenského zákona) a zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost (§ 7 živnostenského zákona), u podnikatele (příp. jeho odpovědného zástupce) nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti (§ 8 živnostenského zákona) a musí být splněny další podmínky uvedené v živnostenském zákoně.

(Koncesované živnosti jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Subjekty oprávněné k podání žádosti o koncesi jsou v tomto případě fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky.

Bydlištěm na území České republiky se pro účely živnostenského zákona rozumí trvalý pobyt na jejím území.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami jsou:
 • Plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti.

 • Bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k živnostenskému zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze.

Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, jakož i osoby uvedené v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace, jímž je pro živnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie, jakož i osoby uvedené v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, prokázat též doklady o odborné kvalifikaci uvedenými v § 7 odst. 5 živnostenského zákona, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Při posuzování odborné způsobilosti se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace.

U podnikatele, příp. ani u jeho odpovědného zástupce (§ 11 odst. 3 živnostenského zákona), nesmí trvat žádná z překážek provozování živnosti uvedených v ustanovení § 8 živnostenského zákona (např. soudem či jiným správním orgánem uložený trest nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru po dobu trvání tohoto trestu).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Žádost o koncesi je možné podat osobně u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu - centrálního registračního místa (CRM) nebo zaslat kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu poštou nebo elektronicky (se zaručeným elektronickým podpisem nebo do datové schránky tohoto úřadu).

Dále je možno žádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o koncesi lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky nebo příp. prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • Žádost o koncesovanou živnost na příslušném formuláři (vyplněná předem, příp. vyplněná na místě).

 • Fyzická osoba, která má povolení k trvalému pobytu na území České republiky, prokazuje bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si obstará živnostenský úřad sám. Je-li však ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného členského státu Evropské unie nebo osobou uvedenou v § 70 odst. 1 živnostenského zákona, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu (je-li členským státem posledního pobytu Česká republika, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů), příp. výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů členského státu, jehož je občanem, nebo členského státu posledního pobytu. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti.

 • Je-li ustanoven odpovědný zástupce, který je občanem jiného než výše uvedených států a nemá-li na území České republiky povolen trvalý pobyt, předkládá výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem. Pokud stát takový výpis nebo doklad nevydává, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před orgánem nebo před notářem státu posledního pobytu (doklady nesmí být starší než 3 měsíce). Jedná-li se o osobu, která má na území České republiky povolen trvalý pobyt, živnostenský úřad si sám vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů.

 • Prohlášení odpovědného zástupce (je-li ustanoven), že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

 • Doklad prokazující odbornou způsobilost podnikatele, popř. jeho odpovědného zástupce.

 • Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž fyzická osoba umístila sídlo, liší-li se od bydliště ohlašovatele nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu.

 • Pokud zřizuje organizační složku závodu, též doklad prokazující, že má závod mimo území České republiky, a doklady o jeho provozování; doklad o provozování závodu nedokládá občan členského státu Evropské unie.

 • Příp., stanoví-li tak zvláštní právní předpis, doklady nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.

 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Všechny doklady, pokud nebyly vydány v českém jazyce, se předkládají včetně překladu do češtiny provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (neplatí pro doklady ve slovenštině).

Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů musí být ověřena.

Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popř. o pravosti podpisu nebo otisku razítka.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

"Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby" (JRF) - prostřednictvím kterého lze učinit na obecním živnostenském úřadu podání i k dalším úřadům, a to ke správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a k úřadu práce.

Na obecním živnostenském úřadu je možné podat také přihlášku k registraci nebo oznámení určené pro finanční úřad, avšak za předpokladu, že osoba nemá zákonem uloženu povinnost podávat tato podání správci daně v elektronické podobě. Podání určené finančnímu úřadu je nutno učinit na formuláři Ministerstva financí.

Formuláře lze získat na jakémkoliv obecním živnostenském úřadu, příp. jsou volně dostupné na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

V žádosti fyzická osoba uvádí zejména tyto údaje:

 • jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, je-li fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, titul nebo vědeckou hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat,

 • státní občanství,

 • bydliště (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo),

 • rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení,

 • provozuje-li se živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, uvedou se údaje týkající se jeho osoby (jméno a příjmení, státní občanství, bydliště, rodné číslo, bylo-li přiděleno, datum narození, místo narození a rodné příjmení, titul nebo vědecká hodnost, bude-li je při provozování živnosti používat),

 • předmět podnikání uvedený v úplném nebo v částečném rozsahu podle přílohy č. 3 živnostenského zákona,

 • sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné nebo evidenční, popř. orientační číslo, poštovní směrovací číslo),

 • identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

 • provozovnu nebo provozovny, ve kterých bude provozování živnosti zahájeno bezprostředně po vzniku živnostenského oprávnění, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

Podnikatel uvede též údaje podle zvláštních předpisů nezbytné pro zaujetí stanoviska příslušného orgánu státní správy.

V "Jednotném registračním formuláři" podnikatel dále může uvést údaje nezbytné pro podání vůči dalším výše uvedeným úřadům.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí:

 • 1 000 Kč za přijetí žádosti při vstupu do živnostenského podnikání,

 • 500 Kč za přijetí další žádosti bez ohledu na to, zda žadatel v rámci jedné žádosti žádá o jednu živnost či o více živností.

Poplatek se vybírá jen jednou i v případě, je-li současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.

Poplatek je možno uhradit v hotovosti v místě sídla obecního živnostenského úřadu nebo poštovní poukázkou nebo bankovním převodem.

 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem, je-li žádost podána prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (výše poplatku za přijetí žádosti, příp. poplatku za přijetí další žádosti, zůstává zachována).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Živnostenský úřad rozhodne o žádosti o koncesi do 30 dnů ode dne doručení žádosti obecnímu živnostenskému úřadu, pokud jsou splněny všechny náležitosti.

Živnostenský úřad do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Jaké jsou související předpisy

Např.:

 • Četné právní předpisy technického charakteru podle druhu provozované živnosti

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí obecního živnostenského úřadu o zamítnutí žádosti o koncesi nebo proti rozhodnutí o zastavení řízení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení žadateli.

Odvolání se podává u obecního živnostenského úřadu, který napadené rozhodnutí vydal.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Porušení povinností stanovených živnostenským zákonem podléhá sankci ve formě pokuty uvedené v § 61 až 63 živnostenského zákona.

V případech stanovených § 58 živnostenského zákona může být živnostenské oprávnění pozastaveno nebo zrušeno, příp. může být rozhodnuto o pozastavení provozování živnosti v provozovně.

Další informace

Můžete se obrátit přímo na kterýkoliv obecní živnostenský úřad - centrální registrační místo (CRM), příp. na jeho internetové stránky.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo průmyslu a obchodu

odbor živností, sekce podnikání

tel.: +420 224 852 665

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Postup živnostenského úřadu po podání žádosti o koncesi:

Zjistí-li živnostenský úřad, že nejsou splněny náležitosti žádosti o koncesi, vyzve žadatele k odstranění závad. Ve výzvě stanoví přiměřenou lhůtu k jejich odstranění a současně může řízení přerušit. Jsou-li k tomu závažné důvody, může živnostenský úřad na základě žádosti žadatele lhůtu i opakovaně prodloužit.

Odstraní-li žadatel závady ve stanovené nebo prodloužené lhůtě, živnostenský úřad zahájí projednání žádosti. Neodstraní-li žadatel závady, živnostenský úřad řízení zastaví.

Nesplňuje-li žadatel všeobecné a zvláštní podmínky pro provozování živnosti, nebo pokud trvá překážka provozování živnosti nebo nesouhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy, živnostenský úřad žádost o koncesi zamítne.

Nedoloží-li zahraniční osoba, které byl vydán výpis pro účely řízení o povolení k pobytu, doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne ohlášení místa pobytu na území České republiky, má se za to, že nesplnila podmínky pro vznik živnostenského oprávnění; živnostenský úřad tuto skutečnost poznamená do spisu a zapíše do živnostenského rejstříku. Stejně tomu tak bude i v případě, že uvedená osoba nedoložila doklad o povolení k pobytu ve lhůtě 6 měsíců ode dne doručení výpisu.

Živnostenský úřad z předložených dokladů uvedených v § 46 odst. 7 živnostenského zákona (např. z dokladu prokazujícího právní důvod pro užívání prostor, v nichž má právnická osoba své sídlo) vytvoří elektronické kopie, které uloží do živnostenského rejstříku. V budoucnu pak není podnikatel povinen doklady uložené v živnostenském rejstříku opětovně (při ohlášení živnosti, podání žádosti o koncesi nebo oznámení změny svých údajů) dokládat, pokud skutečnosti, které doklady osvědčují, zůstaly beze změny.