Evidenční listy důchodového pojištění

ID Záznamu
i-285-668
Datum zveřejnění
01.01.2017
Poslední aktualizace
08.09.2020

Základní informace k životní situaci

Zaměstnavatelé a orgány plnící úkoly v důchodovém pojištění jsou povinni vést evidenční listy důchodového pojištění (dále též "evidenční listy" či "ELDP") pro každého občana, který je z důvodu výkonu výdělečné činnosti účasten důchodového pojištění zaměstnanců.

Pro občany, u kterých účast na důchodovém pojištění nevznikne, se tedy ELDP nevede.

Účast na důchodovém pojištění vzniká v případě výdělečné činnosti, která svým rozsahem zakládá účast na nemocenském pojištění. V období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 existoval současně i okruh pouze důchodově pojištěných osob, jejichž účast na důchodovém pojištění vznikla pouze v měsíci, ve kterém jejich příjem dosáhl částky rozhodného příjmu (§ 8 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011).

S ohledem na změnu právní úpravy ve vztahu k nárokům na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu se ELDP vede od 1. ledna 2010 i pro všechny pracující poživatele starobního důchodu, jimž výkon výdělečné činnosti založil účast na důchodovém pojištění.

Od 1. ledna 2016 je rozšířen okruh pojištěných osob o členy Rady Energetického regulačního úřadu (dočasná změna - v období od 17. června 2016 do 31. července 2017 je namísto členů Rady Energetického regulačního úřadu účasten důchodového pojištění pouze předseda Rady Energetického regulačního úřadu).

Od 1. července 2016 je rozšířen okruh pojištěných osob o vojáky v záloze ve výkonu vojenské služby.

Od 1. prosince 2019 je rozšířen okruh pojištěných osob o státní zástupce vykonávající v České republice funkci evropských pověřených žalobců podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (§ 105 odst. 3 zákon č. 155/1995 Sb.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Evidenční listy důchodového pojištění má povinnost vést u:

 • zaměstnanců v pracovním poměru zaměstnavatel, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru,
 • osob ve služebním poměru příslušné útvary, v nichž tyto osoby konají službu,
 • členů družstev družstvo, jehož jsou členy,
 • společníků a jednatelů společnosti s ručením omezeným a komanditistů komanditní společnosti, kteří pro tuto společnost vykonávají práci mimo pracovněprávní vztah, za kterou jsou odměňováni, tato společnost,
 • zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti nebo na základě dohody o provedení práce zaměstnavatel, který uzavřel se zaměstnancem tuto dohodu,
 • soudců soud, k němuž je soudce přidělen k výkonu funkce,
 • členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni, útvar, který vyřizuje pracovní záležitosti zaměstnanců těchto územních samosprávných celků,
 • poslanců Poslanecké sněmovny a senátorů Senátu Parlamentu příslušná kancelář zákonodárného sboru,
 • prezidenta republiky Kancelář prezidenta republiky,
 • členů vlády orgán, který členům vlády vyplácí plat,
 • prezidenta, viceprezidenta a členů Nejvyššího kontrolního úřadu Nejvyšší kontrolní úřad,
 • dobrovolných pracovníků pečovatelské služby právnická osoba, která vyplácí odměnu za výkon pečovatelské služby,
 • osoby pečující o dítě a osoby v evidenci, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, orgán, který vyplácí odměnu,
 • osob ve výkonu trestu odnětí svobody zařazených do práce nebo osob pracovně zařazených po dobu trvání vazby věznice, a u osob ve výkonu zabezpečovací detence zařazených do práce ústav pro výkon zabezpečovací detence,
 • osob, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, tento správní úřad nebo tato právnická osoba,
 • osob, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce, ten, kdo má u těchto osob postavení zaměstnavatele,
 • Veřejného ochránce práv a zástupce Veřejného ochránce práv Kancelář Veřejného ochránce práv,
 • státních zaměstnanců podle zákona o státní službě služební úřad, v němž je státní zaměstnanec zařazen k výkonu státní služby,
 • pracovníků v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů zaměstnavatel, k němuž jsou v tomto pracovním vztahu,
 • členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Úřad Rady pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • finančního arbitra a zástupce finančního arbitra Kancelář finančního arbitra,
 • členů Rady Českého telekomunikačního úřadu Český telekomunikační úřad,
 • členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Ústav pro studium totalitních režimů,
 • členů Rady (v období od 17. června 2016 do 31. července 2017 předsedy Rady) Energetického regulačního úřadu Energetický úřad,
 • ředitelů obecně prospěšné společnosti tato společnost,
 • prokuristů zaměstnavatel, který je pověřil prokurou,
 • likvidátorů ten, kdo likvidátorovi vyplácí příjem z činnosti likvidátora,
 • členů kolektivních orgánů právnické osoby tato právnická osoba,
 • vedoucích organizačních složek právnických osob, uvedených v § 35a odst. 1 větě třetí zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, tato organizační složka,
 • osob pověřených obchodním vedením na základě smluvního zastoupení, jestliže vykonávají tuto činnost za odměnu, ten, kdo těmto osobám vyplácí tuto odměnu,
 • fyzických osob, uvedených v § 5 odst. 1 písm. t) zákona o důchodovém pojištění ten, kdo plní u těchto osob povinnosti zaměstnavatele,
 • státních zástupců vykonávajících v České republice funkci evropských pověřených žalobců podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce, státní zastupitelství, které bylo stanoveno jako místo vykonu funkce evropského pověřeného žalobce, nebo
 • členů Národní rozpočtové rady Úřad národní rozpočtové rady.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Evidenční list se od 1. ledna 2004 vede vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku.

Pro každý kalendářní rok se vede vždy nový evidenční list, a to i když trvala účast na důchodovém pojištění u téhož zaměstnavatele v předchozím kalendářním roce.

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit dva stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Evidenční listy předkládají zaměstnavatelé České správě sociálního zabezpečení:

Datovou zprávu pro elektronické podání je možné vytvořit prostřednictvím mzdového nebo personálního SW podporujícího službu e - Podání nebo lze pro její vytvoření
a odeslání využít zdarma interaktivní formulář, který je k dispozici v internetové aplikaci ePortál ČSSZ.

 • v papírové podobě na předepsaných tiskopisech vydaných ČSSZ.

Předepsaným tiskopisem je ELDP vydaný v souladu s ustanovením § 39 odst. 6 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (pro období od 1. 1. 2012) a je jím též tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem, který je tiskovým výstupem služby Tiskopisy ePortálu ČSSZ. V papírové podobě je předložení tiskopisu ČSSZ možné pouze prostřednictvím místně příslušné OSSZ. 

ePortál ČSSZ je internetová aplikace, která v rámci služby Tiskopisy poskytuje zdarma nástroj k vyplnění údajů  do ELDP na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu nebo tisk ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem (ELDP je vytištěn na papír ve formátu A4), nebo umožní elektronický přenos údajů ELDP do ČSSZ  určené elektronické adresy podatelny VREP ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ anebo prostřednictvím datové schránky pro e - Podání (za podmínek viz výše) a dále umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Na ePortálu ČSSZ v části Tiskopisy pro zaměstnavatele, pod odkazem Evidenční list důchodového pojištění je k dispozici Archiv, kde jsou zveřejněny tiskopisy pro vyplnění Evidenčního listu důchodového pojištění pro období let 2004-2008 a 2009-2011. A dále Evidenčního listu důchodového zabezpečení platného pro období do roku 1995 a Evidenčního listu důchodového pojištění platného pro období let 1996-2003. Dva posledně zmiňované tiskopisy slouží pouze k tisku údajů do originálních tiskopisů, které lze zasílat pouze v papírové podobě, tzn. že je nelze využít k elektronickému podání.  

ELDP se předkládají do evidence České správy sociálního zabezpečení prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně prostřednictvím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení.

Jde-li o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, předkládá zaměstnavatel evidenční list orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na:

 • OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, případně na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ příslušnou dle rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení,

 

 • orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti.

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na jednotlivá pracoviště OSSZ/ PSSZ/ MSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Oprávněný subjekt vyplňuje tiskopisy ELDP všech svých zaměstnanců za každý kalendářní rok, vždy po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem daného kalendářního roku do 1 měsíce po konečném vyúčtování, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Do ELDP se zapisují tyto údaje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele,
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
 • druh výdělečné činnosti,
 • doba účasti na důchodovém pojištění,
 • doba důchodového pojištění,
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu podle zákona o důchodovém pojištění vylučují,
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

ELDP se předkládají na tiskopisech vydaných orgány sociálního zabezpečení.

Pro elektronické podání ELDP uveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení na svých internetových stránkách následující interaktivní formuláře:

 • Formulář RELDP
 • Formulář ELDP09
 • Formulář ELDP12

Pro písemné podání ELDP je pro zaměstnavatele k dispozici:

tiskopis s QR kódem – pro elektronické vyplňování. Tiskopis ELDP ve formátu PDF s připojeným QR kódem je tiskovým výstupem internetové aplikace ePortál ČSSZ.

Tato aplikace umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku ELDP s QR kódem (volba „tisk s QR kódem“) na papír formátu A4 a rovněž jeho uložení v elektronické podobě (PDF). ELDP v tištěné podobě obsahuje, kromě samotného tiskopisu, též vygenerovaný QR kód s údaji vykázanými v jednotlivých kolonkách ELDP. Program dále umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Za předepsaný tiskopis nelze považovat ELDP, který by v tištěné podobě obsahoval pouze QR kód.

tiskopis jednodílný (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Aplikace ePortál ČSSZ umožňuje přímé vyplnění údajů do šablony interaktivního tiskopisu a provedení tisku údajů do originálního tiskopisu ELDP vydaného ČSSZ a dále program umožňuje tisk dvou stejnopisů na papír formátu A4 (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Tiskopis ELDP jednodílný nebo s QR kódem a jeho dva stejnopisy musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.

tiskopis třídílný (tři spojené listy) - pro vyplňování na psacím stroji (s možností vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Musí se jednat o psací stroj běžného typu písma. Všechny výtisky musí být opatřeny podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce zaměstnavatele a jeho razítkem.

Při vyplňování ELDP je nutné použít tiskopis platný pro dané období a zároveň postupovat podle Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP platných pro daný tiskopis, které jsou k dispozici na OSSZ/ PSSZ/ MSSZ nebo na ePortálu ČSSZ.

Česká správa sociálního zabezpečení vydala tiskopis ELDP pro vykazování období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2008 a tiskopis pro období od 1. ledna 2009 s tím, že pro období od 1. ledna 2012 je pro elektronické podání ELDP vystaven nový tiskopis, jehož údaje se shodují s údaji v tiskopisu ELDP pro období od 1. ledna 2009, ale nastavené logické testy pro vyplňování údajů jsou již v souladu s právní úpravou účinnou od 1. ledna 2012, která je současně zohledněna i ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP za období od 1. ledna 2012 a zároveň ve Všeobecných zásadách pro vyplňování ELDP za období od 1. ledna 2014, aktualizovaných pro následující období.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

ELDP se vyplňuje:

- po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci,

- do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem, nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

ELDP zaměstnavatel předkládá ČSSZ prostřednictvím OSSZ v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd, a to

do 30 dnů:

 • ode dne zápisu údajů do ELDP,
 • ode dne svého zániku,

do 8 dnů:

 • ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení.

Při úmrtí pojištěnce se předkládá ELDP:

 • na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené,
 • do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li evidenční list vyžádán orgánem sociálního zabezpečení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické podání lze učinit ve formě datové zprávy (e - Podání), ve formátu, struktuře a tvaru určeném ČSSZ zveřejněném na internetových stránkách ČSSZ, zasláním do:

Podmínky a pravidla pro předávání evidenčních listů v elektronické podobě naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě jeho žádosti evidenční list včetně stejnopisu neopraví, může požádat příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ do 30 dnů od převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla.

Jde-li o osobu ve služebním poměru (s výjimkou státních zaměstnanců podle zákona o státní službě), pak v případě uplatnění námitek proti obsahu evidenčního listu jsou příslušné k rozhodování orgány ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti.

Žádost občana o rozhodnutí sporu o správnost zápisu do ELDP musí obsahovat fotokopii stejnopisu ELDP, jehož údaje občan napadá, a dále údaj o datu převzetí stejnopisu ELDP.

Proti rozhodnutí OSSZ/ PSSZ/ MSSZ je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení, jejíž rozhodnutí je konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Neplněním nebo porušením povinností stanovených zákonem č. 582/1991 Sb. se fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zaměstnavatel dopustí přestupku. Za takový přestupek lze uložit pokutu až do výše stanovené v ust. § 54 odst. 6 citovaného zákona.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení - oddělení komunikace