Zápis označení původu / zeměpisného označení

ID Záznamu
i-283-519
Datum zveřejnění
13.11.2015
Poslední aktualizace
13.11.2015

Základní informace k životní situaci

Označením původu je dle § 2 písm. a) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, název oblasti, určitého místa nebo země (dále jen "území") používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže kvalita nebo vlastnosti tohoto zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými přírodními a lidskými faktory a jestliže výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území; za označení původu pro zemědělské výrobky nebo potraviny jsou pokládána i tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zboží pocházející z vymezeného území, splňuje-li takové zboží ostatní podmínky podle tohoto ustanovení.

Zeměpisným označením je dle § 2 písm. b) zákona č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území, jestliže toto zboží má určitou kvalitu, pověst nebo jiné vlastnosti, které lze přičíst tomuto zeměpisnému původu, a jestliže výroba nebo zpracování anebo příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.

Definice označení původu a zeměpisných označení pro přiznání ochrany v Evropské unii je uvedena v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (viz bod 17), a pro mezinárodní ochranu v Lisabonské dohodě na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku může požádat u Úřadu průmyslového vlastnictví sdružení výrobců nebo zpracovatelů pro zboží vyrobené nebo zpracované anebo připravené na území a za podmínek vymezených dle platné národní, mezinárodní i komunitární legislativy.

Jednotlivá fyzická nebo právnická osoba může o zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku požádat, jestliže v době podání žádosti jako jediná vyrábí, zpracovává a připravuje zboží na území a za podmínek vymezených v zákoně č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel v žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení do rejstříku (dle platných právních předpisů a typu ochrany) uvede:

 • znění označení původu / zeměpisného označení,

 • název, popř. obchodní firmu a sídlo nebo jméno, příjmení a místo trvalého pobytu žadatele, popř. i jeho zástupce,

 • zeměpisné vymezení území, na němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží,

 • označení provozovny, která zboží opatřované označením původu / zeměpisným označením vyrábí, zpracovává a připravuje v místě, jehož zeměpisný název je částí označení původu / zeměpisného označení,

 • výčet zboží, jehož se má označení původu / zeměpisné označení týkat,

 • popis vlastností nebo kvalitativních znaků zboží, které jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

K žádosti žadatel přiloží výpis z evidence vedené orgánem státní správy příslušným podle území, v němž probíhá výroba, zpracování a příprava zboží, pokud osvědčuje, že provozovna žadatele je umístěna v daném území nebo že žadatel zboží vyrábí nebo zpracovává.

Má-li být označení původu / zeměpisné označení zapsáno pro zemědělské výrobky nebo potraviny, pro vína nebo lihoviny, musí být žádost doložena specifikací.

Žádost o národní zápis může být podána pouze ve vztahu ke zboží, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, ze dne 21. listopadu 2012, o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o zápis u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Na které instituci životní situaci řešit

Označení původu / zeměpisná označení se zapisují do rejstříku, který vede Úřad průmyslového vlastnictví, nebo do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení vedeného Evropskou komisí.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na Úřad průmyslového vlastnictví jsou:

 • adresa: Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6

 • tel.: 220 383 220, 220 383 289

 • fax: 224 324 718

 • e-mail: posta@upv.cz

Informační středisko pro ochranné známky a označení původu - tel.: 220 383 120

Úřední hodiny studovny pro veřejnost (studovna umožňuje vedle dalších poskytovaných služeb prezenční studium registrovaných průmyslových práv):

 • 8:00 - 17:00 Pondělí

 • 8:00 - 16:00 Úterý

 • 8:00 - 17:00 Středa

 • 8:00 - 16:00 Čtvrtek

 • 8:00 - 14:30 Pátek

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný formulář "Žádost o národní zápis označení původu / zeměpisného označení".

Použití tohoto formuláře není povinné, za žádost se považuje každé podání, které obsahuje předepsané náležitosti (viz bod 06).

Žádost o zápis do rejstříku Evropské unie musí splňovat požadavky uvedené v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (viz bod 17).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře můžete získat osobně nebo na písemnou, telefonickou či elektronickou žádost u Úřadu průmyslového vlastnictví, rovněž také na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou poplatky následující:

 • přijetí žádosti o zápis označení původu / zeměpisného označení - 4 000 Kč,

 • přijetí žádosti o mezinárodní zápis označení původu podle Lisabonské dohody - 2 500 Kč,

 • přijetí návrhu na zrušení zápisu označení původu / zeměpisného označení - 2 000 Kč,

 • postoupení žádosti o ochranu označení původu / zeměpisného označení Komisi Evropských společenství - 500 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro celkové přiznání ochrany ve věci označení původu / zeměpisných označení jsou stanoveny lhůty dle platných právních předpisů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě, opatřená zaručeným elektronickým podpisem, přijímá Úřad průmyslového vlastnictví prostřednictvím rozhraní pro elektronické podávání; server elektronické podatelny je zapojen k veřejné datové síti v nepřetržitém provozu.

Podání přijímá Úřad průmyslového vlastnictví i na e-mailové adrese: posta@upv.cz; ta podání, která mají podstatný vliv na vznik či zánik práv účastníků řízení a nejsou opatřena zaručeným elektronickým podpisem, však pro založení právních účinků musí být následně do 5 dnů doplněna originálem v souladu se správním řádem (§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Přihlášku lze podat také prostřednictvím datové schránky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví vydanému v prvním stupni lze podat u tohoto orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí rozklad; včas podaný rozklad má odkladný účinek (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Úřad průmyslového vlastnictví přezkoumá, zda označení původu / zeměpisné označení uvedené v žádosti splňuje podmínky pro zápis do rejstříku a zda žádost má předepsané náležitosti.

Nemá-li žádost některou ze stanovených náležitostí, vyzve Úřad průmyslového vlastnictví žadatele, aby žádost doplnil, stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 2 měsíce, a upozorní jej, že jinak řízení zastaví.

Je-li označení původu / zeměpisné označení vyloučeno ze zápisu nebo nesplňuje-li označení původu / zeměpisné označení podmínky zápisu stanovené zákonem, Úřad průmyslového vlastnictví žádost zamítne.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad průmyslového vlastnictví - odbor ochranných známek

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Götzová, vedoucí oddělení mezinárodních ochranných známek, tel.: 220 383 289