Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb (oznámení podnikání, změna, přerušení nebo ukončení již oznámené činnosti)

ID Záznamu
m-1902
Datum zveřejnění
02.10.2017
Poslední aktualizace
02.10.2017

Základní informace k životní situaci

Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Předmětem podnikání v oblasti poštovních služeb je:

 • poskytování poštovních služeb (vnitrostátních a do zahraničí),

 • zajišťování zahraničních poštovních služeb (ze zahraničí).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, mohou za podmínek stanovených tímto zákonem v oblasti poštovních služeb podnikat fyzické nebo právnické osoby, které splňují obecné podmínky pro podnikání podle tohoto zákona.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

1.) Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Zákon o poštovních službách stanovuje fyzickým a právnickým osobám, které hodlají poskytovat nebo zajišťovat poštovní služby, povinnost oznámit předem písemně (dle § 18 zákona o poštovních službách) tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

Při oznamování poskytování nebo zajišťování poštovních služeb je třeba postupovat dle dále uvedených informací a pokynů.

2.) Oznámení změny údajů a dokladů uvedených v oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba, která podala oznámení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb, je povinna Českému telekomunikačnímu úřadu bez zbytečného odkladu sdělit změny údajů a dokladů uvedených v oznámení.

Tuto povinnost provozovatel nemá, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel, pokud je provozovatel státním občanem České republiky, anebo v informačním systému cizinců, pokud je provozovatel cizincem.

Změnou údajů a dokladů uvedených v oznámení se rozumí:

 • změny identifikačních údajů uvedených v prvotním oznámení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb,

 • změny údajů týkající se již oznámené činnosti nebo

 • zahájení poskytování nebo zajišťování nových služeb již oznámenou fyzickou nebo právnickou osobou.

3.) Oznámení ukončení nebo přerušení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba, která ukončila nebo přerušila podnikání v oblasti poštovních služeb na základě dříve uděleného oprávnění, je povinna (dle § 18 odst. 5 zákona o poštovních službách) ve lhůtě 10 dnů od ukončení nebo přerušení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb oznámit písemně tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

4.) Oznámení opětovného zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba, která přerušila podnikání v oblasti poštovních služeb, je povinna (dle § 18 odst. 6 zákona o poštovních službách) v případě opětovného zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb oznámit písemně tuto skutečnost Českému telekomunikačnímu úřadu.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

1.) Oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba oznamuje poskytování nebo zajišťování poštovních služeb Českému telekomunikačnímu úřadu písemně, doručením řádně a úplně vyplněného formuláře "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb" (dle § 18 zákona o poštovních službách, včetně příloh dle § 18 odst. 3 zákona o poštovních službách).

Fyzická nebo právnická osoba doloží doklad o zaplacení správního poplatku (podle zvláštního právního předpisu) za vydání osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb.

2.) Oznámení změny údajů a dokladů uvedených v oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb

Změny údajů uvedených v oznámení sdělí fyzická a právnická osoba vyplněním formuláře "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb", ve kterém v bodě 2 vyznačí, co je účelem oznámení.

Požaduje-li fyzická nebo právnická osoba vydání "Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů", vyznačí tento požadavek v bodě 2 formuláře "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb" a doloží oznámení dokladem o zaplacení správního poplatku za vydání tohoto osvědčení.

3.) Oznámení ukončení nebo přerušení poskytování nebo zajišťování poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba oznámí ukončení komunikační činnosti vyplněním formuláře "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb", kde v bodě 3 (resp. v bodě 4) vyznačí, co je účelem oznámení.

4.) Oznámení opětovného zahájení podnikání v oblasti poštovních služeb

Fyzická a právnická osoba, která přerušila podnikání v oblasti poštovních služeb, oznámí opětovné zahájení podnikání vyplněním formuláře "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb".

Důležité upozornění!

Údaje, které uvede fyzická nebo právnická osoba ve formuláři "Oznámení poskytování poštovních služeb a zajišťování zahraničních poštovních služeb", musí být přesné a musí odpovídat skutečnosti.

Oznámené údaje slouží nejen k evidenci podnikající osoby v databázi podnikatelů, ale jsou využívány i pro další významné účely, jako je např. statistické zjišťování v oblasti poštovních služeb apod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická a právnická osoba doloží oznámení následujícími originálními doklady, popř. notářsky ověřenými kopiemi originálů dokladů (doklady lze ověřit i na místně příslušném odboru Českého telekomunikačního úřadu):

 • Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, dokládá bezúhonnost výpisem z cizozemské evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným orgánem státu, jehož je občanem, jakož i státu, kde se naposledy v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců; nevydává-li stát takové doklady, pak prohlášením o bezúhonnosti učiněným před příslušným orgánem takového státu; tyto doklady nebo prohlášení nesmí být starší 3 měsíců. U právnické osoby musí podmínku bezúhonnosti splňovat všichni členové statutárního orgánu; tito členové dokládají bezúhonnost jako fyzické osoby.

 • Potvrzení příslušného finančního úřadu prokazující skutečnost, že oznamovatel nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani u orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek, s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky.

 • Doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního rejstříku nebyl ještě proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do příslušného rejstříku, s výjimkou obchodního rejstříku, pokud byl již zápis proveden; u zahraniční právnické osoby výpis z obchodního nebo obdobného rejstříku vedeného ve státě sídla a doklad o provozování podniku v zahraničí; doklad o provozování podniku v zahraničí nepředkládá právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie; výpis z rejstříku nesmí být starší než 3 měsíce.

 • Doklad o trvalém pobytu zahraniční fyzické osoby, byl-li jí udělen; zahraniční fyzická osoba, která zřizuje na území České republiky organizační složku podniku, doklad prokazující, že má podnik mimo území České republiky a doklady o jeho provozování; doklad o provozování podniku nedokládá státní příslušník členského státu Evropské unie.

 • Doklad o zaplacení správního poplatku.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

1.) Za vydání "Osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb" (dle § 19 odst. 1 zákona o poštovních službách) je vybírán správní poplatek ve výši 1 000 Kč.

Správní poplatek je vybírán dle položky 113 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.) Při oznámení změny údajů uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o vydání "Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů" (dle § 19 odst. 4 zákona o poštovních službách), správní poplatek ve výši 500 Kč.

Správní poplatek je vybírán dle položky 113 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3.) Za oznámení ukončení nebo přerušení podnikání v oblasti poštovních služeb se poplatek nevybírá.

4.) Při oznámení opětovného zahájení dříve přerušeného podnikání v oblasti poštovních služeb uhradí fyzická a právnická osoba, žádající o vydání "Osvědčení o sdělení změny oznámených údajů" (dle § 19 odst. 4 zákona o poštovních službách), správní poplatek ve výši 500 Kč.

Veškeré kontaktní údaje potřebné k úhradě správního poplatku sdělí Český telekomunikační úřad - odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Fyzické nebo právnické osobě, která oznámila poskytování nebo zajišťování poštovních služeb, vydá Český telekomunikační úřad do 10 dnů (ode dne doručení oznámení) "Osvědčení o oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb"; to však pouze za předpokladu, že oznámení splňuje všechny požadované náležitosti uložené zákonem o poštovních službách.

Oprávnění k podnikání oznamující osobě vzniká dnem doručení úplného oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb, které splňuje náležitosti dle § 18 odst. 2 a 3 zákona o poštovních službách.

Elektronická služba, kterou lze využít

Podání v elektronické podobě je možné učinit:

 • e-mailem s elektronickým podpisem, a to prostřednictvím elektronické adresy: podatelna@ctu.cz,

 • prostřednictvím datové schránky: a9qaats.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Provozovateli, jenž podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami podnikání dle § 17 zákona o poštovních službách, nebo poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění dle § 18 odst. 1 zákona o poštovních službách, nebo provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence v rozporu s § 20 zákona o poštovních službách, může být uložena ve správním řízení pokuta až do výše 10 000 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb