Zahájení činnosti v oblasti nakládání s autovraky

ID Záznamu
i-271-757
Datum zveřejnění
10.11.2010
Poslední aktualizace
10.11.2010

Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (dále též "souhlas k provozování zařízení").

V řízení předcházejícím vydání tohoto rozhodnutí musí krajský úřad posoudit všechna zařízení, která s těmito činnostmi souvisejí.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba oprávněná k podnikání (osoba samostatně výdělečně činná) nebo právnická osoba oprávněná k podnikání (osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte písemnou žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

Na které instituci životní situaci řešit

Se žádostí se obraťte na příslušný krajský úřad; v Praze na Magistrát hlavního města Prahy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Se zaměstnancem příslušného krajského úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

 • žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,

 • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz).

Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů obsahuje (§ 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů):

 • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

 • identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

 • označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,

 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

 • kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

 • jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

 • název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,

 • seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,

 • popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,

 • způsob skladování odpadů v zařízení,

 • návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

 • plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,

 • pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, nejde-li o mobilní zařízení,

 • návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, nebo ve vyhlášce č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dle postupů jednotlivých krajských úřadů.

Náležitosti žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů jsou stanoveny vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (viz bod 10).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů činí 500 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Vaši žádost je možné vyřídit do 30 dnů; ve složitějších případech do 60 dnů.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nezbytnou podmínkou k udělení souhlasu krajského úřadu s provozováním zařízení a jeho provozním řádem je kolaudační rozhodnutí vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavby určené k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů.

Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů musí samozřejmě splňovat i požadavky zvláštních právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí [zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů] a požární ochrany.

Vzhledem k tomu, že se v případě provozovatele zařízení k nakládání s autovraky pracuje s nebezpečným odpadem, je nutno posoudit jeho vliv na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Nejčastější dotazy

Jaké technické požadavky musí zařízení ke sběru a zpracování autovraků splňovat?

Technické požadavky na zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou stanoveny vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Můžete se obrátit na místně příslušný úřad nebo příslušný krajský úřad.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo životního prostředí - odbor odpadů