Vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce - důlní měřič

ID Záznamu
L-6167
Datum zveřejnění
02.10.2019
Poslední aktualizace
12.12.2019

Základní informace k životní situaci

Osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče osvědčuje, že jako fyzická osoba je odborně způsobilá provádět a řídit jednotlivá měření při důlně měřické činnosti. Je odpovědná za správnost a úplnost jednotlivých měření a vyhotovených jednotlivých částí důlně měřické dokumentace, které tato osoba prováděla nebo řídila při důlně měřické činnosti.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče může být připuštěna každá fyzická osoba, která splňuje požadavky odborné kvalifikace a odborné praxe dle vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále též "vyhláška č. 298/2005 Sb.").

 

 

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o získání osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce důlního měřiče musí mít odbornou kvalifikaci získanou absolvováním alespoň bakalářského studijního programu4) nebo v rozsahu středního vzdělání s maturitní zkouškou. V případě středního vzdělání s maturitní zkouškou musí mít odbornou praxi ve výkonu důlně měřické činnosti při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem alespoň jeden rok.

Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v ČR pro výkon důlního měřiče:

a) důlní měřictví nebo geodézie,

b) hornictví nebo základy podzemního a inženýrského stavitelství,

c) geologie nebo geotechnika,

d) bezpečnostní předpisy.

Odbornou způsobilost důlního měřiče ověřuje příslušný obvodní báňský úřad (dále jen „OBÚ“), a to zkouškou před zkušební komisí postupem dle vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Na základě úspěšně vykonané zkoušky vydá OBÚ uchazeči osvědčení o odborné způsobilosti s vymezením druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Vystavení osvědčení podléhá správnímu poplatku.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Termín zkoušky odborné způsobilosti může být stanoven až na základě písemné přihlášky, kterou je třeba podat na adresu příslušného obvodního báňského úřadu.

Přihlášku, včetně všech požadovaných náležitostí (dle bodu 10), lze rovněž zaslat v digitální formě, a to datovou schránkou příslušného OBÚ.

Na které instituci životní situaci řešit

Přihlášku podejte na příslušný OBÚ, v jehož obvodu bude činnost vykonávána; bude-li předmětná činnost vykonávána na území více obvodů, je příslušným OBÚ ten, do jehož obvodní působnosti přísluší místo trvalého bydliště či sídlo organizace, vykonávající důlně měřickou činnost.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Ke zkoušce se podává přihláška s vymezením požadovaného druhu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem k dané odborné způsobilosti. V přihlášce fyzická osoba uvede své jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. K přihlášce se přikládají úředně ověřené kopie dokladů o odborné kvalifikaci a doklady o dosavadní činnosti v oblasti hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

S přihláškou dále žadatel předloží kolkovou známku v hodnotě 1 000 Kč.

Při periodickém přezkoušení předloží žadatel přihlášku, kopii platného osvědčení a kolkovou známku v hodnotě 50 Kč. Viz bod 12.

Ke zkoušce přinese žadatel originál platného osvědčení.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Na internetových stránkách SBS České republiky je k dispozici vzor přihlášky ke zkoušce hlavního důlního měřiče (včetně „Potvrzení o odborné praxi v oboru důlní měřictví“); tento vzor je možno využít též jako vzorový příklad přihlášky ke zkoušce důlního měřiče.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti činí 1 000 Kč (položka 22 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Při periodickém přezkoušení poplatek za vydání osvědčení o odborné způsobilosti činí 50 Kč.

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně, platí se kolkovými známkami a je splatný před provedením požadovaného úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 298/2005 Sb.

Osvědčení o odborné způsobilosti je platné 5 let ode dne jeho vystavení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti lze opakovaně prodloužit na základě úspěšně vykonané periodické zkoušky na OBÚ o dalších 5 let.

Odborně způsobilým osobám k výkonu funkce důlní měřič (DM), které jsou držiteli osvědčení DM vydaného do 30. 11. 2012, začala běžet lhůta ke splnění povinnosti o vykonání periodické zkoušky na OBÚ ode dne 1. 12. 2012. Nevykonaly-li uvedené odborně způsobilé osoby periodickou zkoušku do 5 let ode dne 1. 12. 2012, pozbylo osvědčení platnost.

Elektronická služba, kterou lze využít

Ke kontaktu s OBÚ je možno využít e-mailové adresy příslušného OBÚ, nebo datové schránky příslušného OBÚ.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb. a vyhlášky č. 378/2012 Sb.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud uchazeč při zkoušce neprospěl, může zkoušku opakovat nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném zkušební komisí, a to až po uplynutí doby 3 měsíců.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Orgán SBS může odejmout fyzickým osobám jimi vydaná oprávnění nebo osvědčení k výkonu činnosti za hrubé nebo opakované porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

Další sankce - zejména finanční postihy, příp. správní řízení, vyplývají z pravomocí báňských inspektorů a orgánů státní báňské správy (např. § 44 a § 44a zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů).

Další informace

Bližší informace je možno získat na předem dohodnuté konzultaci s obvodním báňským inspektorem.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Web: Státní báňská správa České republiky

- Informační centrum / Životní situace / Osvědčení a průkazy

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Web: Státní báňská správa České republiky

Důlní měřič (web SBS ČR / Informační centrum / Životní situace / Osvědčení a průkazy

Hlavní důlní měřič (web SBS ČR / Potřebuji vyřídit / Těžba nerostů / Osvědčení)

 

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad
Oddělení výbušnin
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1

Kontaktní osoba

Ing. Jan Blín, Ph.D., MBA – ústřední báňský inspektor (tel.: 221 775 319)