Držitel oprávnění pyrotechnika

ID Záznamu
L-6025
Datum zveřejnění
01.08.2017
Poslední aktualizace
11.11.2019

Základní informace k životní situaci

Oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika opravňuje fyzickou osobu k ničení a zneškodňování výbušnin v procesu jejich výroby, zpracování, včetně výzkumu, vývoje a zkoušení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba jedná ve věci vydání oprávnění samostatně, stejně tak se samostatně přihlašuje do pyrotechnického kurzu a ke zkoušce odborné způsobilosti.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Uchazeč o získání oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika musí být starší 21 let, bezúhonný, zdravotně způsobilý (viz bod 10), dosáhnout alespoň základního vzdělání a disponovat odbornou způsobilostí pro práci s výbušninami podle § 3 vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále musí uchazeč absolvovat výuku v pyrotechnickém kurzu podle § 4 písm. f) vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, poskytovaném organizací pověřenou k tomuto účelu Českým báňským úřadem.

Bezúhonnost se podle § 4 písm. c) vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 34 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prokazuje výpisem z Rejstříku trestů České republiky, který si Český báňský úřad sám z Rejstříku trestů vyžádá, disponuje-li od žadatele dostatečnými údaji pro jeho získání.

Dosažení základního vzdělání se prokazuje vysvědčením z 8. třídy (resp. 9. třídy).

Zdravotní způsobilost pro výkon funkce pyrotechnika, resp. pro nakládání s výbušninami, se prokazuje lékařským posudkem ve smyslu § 4 písm. d) vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydaným poskytovatelem zdravotních služeb.

Odbornou způsobilost pro práci s výbušninami podle § 3 vyhlášky č. 327/1992 Sb. uchazeč prokazuje osvědčením organizace nakládající s výbušninami, a u níž tuto odbornou způsobilost získal, případně alternativními doklady ve smyslu čl. 1 odst. 3 písm. b) až e) přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V rámci pyrotechnického kurzu je na závěr provedena zkouška k ověření znalostí potřebných pro ničení a zneškodňování výbušnin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zkouška se skládá z písemné, ústní a praktické části dle zkušebního řádu (čl. 3 přílohy č. 1 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Odbornou způsobilost posuzuje a oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika vydává (na základě úspěšně vykonané zkoušky) Český báňský úřad na základě pověření dle § 38 odst. 5 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

V prvé řadě je zapotřebí podat přihlášku do pyrotechnického kurzu na adresu organizace pověřené jeho výukou, a dále podat přihlášku ke zkoušce k ověření odborné způsobilosti společně s žádostí o vydání oprávnění.

Na které instituci životní situaci řešit

Životní situace lze řešit prostřednictvím následující instituce:

Český báňský úřad

oddělení výbušnin

Kozí 4

110 01 - Praha 1

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situace lze řešit prostřednictvím následující instituce:

Český báňský úřad

oddělení výbušnin

Kozí 4

110 01 - Praha 1

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Přihláška do pyrotechnického kurzu musí obsahovat údaje nezbytné k identifikace uchazeče v zájmu splnění požadavků zejména § 34 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o zkoušku k ověření odborné způsobilosti a žádost o vydání příslušného oprávnění musí obsahovat, nebyly-li tyto údaje předloženy již společně s přihláškou do pyrotechnického kurzu:
•    jméno, příjmení a datum narození uchazeče,
•    rodné číslo a místo narození za účelem prokázání bezúhonnosti ze strany Českého báňského úřadu, anebo výpis z Rejstříku trestů,
•    lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k nakládání s výbušninami,
•    doklad o dosažení alespoň základního vzdělání,
•    doklad o absolvování pyrotechnického kurzu,
•    doklad o odborné způsobilosti k práci s výbušninami podle § 3 vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
•    správní poplatek ve výši 1 000 Kč; správní poplatek lze zaplatit kolkovou známkou, bezhotovostně na účet Českého báňského úřadu po obdržení nezbytných identifikátorů platby, anebo v hotovosti na pokladně Českého báňského úřadu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Doporučený vzor žádosti o vydání oprávnění společně s žádostí o zkoušku k ověření odborné způsobilosti je k dispozici na internetových stránkách státní báňské správy České republiky.

Přihláška do pyrotechnického kurzu se podává volnou formou.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika činí 1 000 Kč (zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Správní poplatek je vyměřen a vybírán v české měně, lze jej zaplatit kolkovou známkou, bezhotovostně na účet Českého báňského úřadu po obdržení nezbytných identifikátorů platby, anebo v hotovosti na pokladně Českého báňského úřadu, a je splatný před provedením požadovaného úkonu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

PLhůty pro vyřízení žádosti o vydání oprávnění se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalšími dotčenými subjekty při řešení dané životní situace jsou: poskytovatel zdravotních služeb, jenž vydává posudek o zdravotní způsobilosti, a organizace pověřená Českým báňským úřadem k výuce v pyrotechnickém kurzu.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

stliže držitel oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika neprováděl po dobu delší než 2 roky ničení výbušnin, musí být před jejich opětovným výkonem přezkoušen z teoretických i praktických znalostí, včetně ničení výbušnin na trhací jámě.

Elektronická služba, kterou lze využít

Pro komunikaci s dotčenou institucí lze využít:
•    datovou schránkou Českého báňského úřadu: rn6aas6, anebo
•    e-mail se zaručeným elektronickým podpisem.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud uchazeč při zkoušce k ověření odborné způsobilosti neprospěl, může zkoušku opakovat nejdříve po 6 týdnech a nejpozději do 1 roku po neúspěšné zkoušce. Opravnou zkoušku může vykonat nejvýše dvakrát.

Pokud uchazeč neprospěl ani při druhé opravné zkoušce, může další zkoušku vykonat jen na základě opětovné výuky v pyrotechnickém kurzu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika může být odejmuto za hrubé nebo opakované porušení právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, a to až na dobu 3 let.

Oprávnění může být rovněž odejmuto, pokud jeho držitel přestal splňovat podmínky pro jeho vydání, tj. zejména:
•    pozbyl způsobilosti k právnímu jednání, resp. byla mu omezena svéprávnost,
•    pozbyl zdravotní způsobilosti,
•    přestal splňovat podmínky bezúhonnosti.
Další správní postihy za porušení dotčených právních předpisů, zejména napomenutí, pokuta nebo propadnutí věci, vyplývají z pravomocí orgánů státní báňské správy ve spojení se zákonem č. 250/2016 Sb.

Další informace

Bližší informace je možno získat v rámci konzultace s ústředním báňským inspektorem oddělení výbušnin Českého báňského úřadu.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Další informace lze také získat z webových stránek Českého báňského úřadu, resp. státní báňské správy: http://www.cbusbs.cz/index.php/zivotni-situace/osvedceni-a-prukazy.html.

Související životní situace a návody, jak je řešit

Odpalovač ohňostrojů (Osvědčení a průkazy)
Střelmistr (Osvědčení a průkazy)
Technický vedoucí odstřelů (Osvědčení a průkazy)

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český báňský úřad

oddělení výbušnin
Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba

Ing. Josef Slovák

Ing. Michal Roháč, Ph.D.