Oprávnění k využívání čísel a jeho udělení, změna, prodloužení doby platnosti nebo odnětí

ID Záznamu
i-265-1062
Datum zveřejnění
02.10.2017
Poslední aktualizace
09.09.2020

Základní informace k životní situaci

Udělení oprávnění k využívání čísel opravňuje držitele k využívání čísel ve veřejné komunikační síti při zajišťování veřejně dostupné služby elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo při užívání této sítě nebo služby.

Udělení oprávnění k využívání čísel se řídí:

Totéž platí pro změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel je oprávněn podat podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívající tuto síť nebo službu.

V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným komunikačním sítím je Český telekomunikační úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě, která není podnikatelem podle věty první.

V případě evropských harmonizovaných čísel je oprávněna podat žádost též nepodnikající právnická osoba, jejíž činnost odpovídá účelu, pro který jsou tato čísla vyhrazena.

Žádost o změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel je oprávněn podat držitel oprávnění k využívání čísel.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Základní podmínkou pro udělení oprávnění k využívání čísel je:

  • podání úplné žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel,

  • zaplacení správního poplatku.

Doplňující podmínkou je splacení nedoplatků po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích (§ 30 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Písemná žádost o udělení oprávnění k využívání čísel se zasílá na formuláři na adresu Českého telekomunikačního úřadu, a to poštou, do datové schránky (identifikátor: a9qaats) nebo na elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz, příp. je možné předat žádost Českému telekomunikačnímu úřadu osobně.

Žádost o změnu, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel se podává stejným způsobem.

Na které instituci životní situaci řešit

Český telekomunikační úřad

  • sídlo: Sokolovská 219, 190 00 Praha 9

  • poštovní adresa: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025

 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí obsahovat:

  • je-li žadatelem:

  • podnikající právnická osoba: obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby,

  • podnikající fyzická osoba: jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  • nepodnikající právnická osoba: název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

  • údaje o číslech, která jsou požadována, a účel jejich využívání,
  • požadovanou dobu využívání čísel.

Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí být u osob doposud nezapsaných v obchodním rejstříku doložena ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o udělení oprávnění k využívání čísel naleznete na internetových stránkách Českého telekomunikačního úřadu.

Stejný formulář se použije pro žádost o změnu, prodloužení nebo odnětí oprávnění k využívání čísel.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel, prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel vybírá Český telekomunikační úřad správní poplatky, a to podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Za vydání rozhodnutí o oprávnění k využívání čísel se vybírá 5 000 Kč; za prodloužení platnosti nebo provedení změn v oprávnění k využívání čísel se vybírá 500 Kč.

Správní poplatky se uhrazují na běžný účet Českého telekomunikačního úřadu číslo: 3711-4422091/0710, vedeného u České národní banky, pobočka Praha.

Variabilní symbol je žadateli sdělen po obdržení jeho žádosti. Termín splatnosti správních poplatků je 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení těchto poplatků.

Za vydání rozhodnutí o odnětí oprávnění k využívání čísel se správní poplatek neuhrazuje.

Za práva plynoucí z oprávnění k využívání čísel vybírá Český telekomunikační úřad podle § 37 zákona o elektronických komunikacích a nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, poplatky za právo využívat čísla.

Poplatky za práva využívat čísla se uhrazují na příjmový účet Českého telekomunikačního úřadu číslo: 19-4422091/0710, vedeného u České národní banky, pobočka Praha.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Český telekomunikační úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel bezodkladně.

Jedná-li se o čísla vyhrazená pro zvláštní účely v rámci číslovacího plánu, rozhodne ve lhůtě do 3 týdnů ode dne doručení úplné žádosti.

Lhůtu pro vydání rozhodnutí stanovuje obecně správní řád v délce do 30 dnů.

Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost je možné doručit prostřednictvím datové schránky Českého telekomunikačního úřadu (identifikátor: a9qaats).

Žádost lze rovněž doručit na elektronickou adresu: podatelna@ctu.cz.

V případě podání bez zaručeného elektronického podpisu je nutné podání do 5 dnů doplnit písemným podáním.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí ve věci udělení oprávnění k využívání čísel lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Rady Českého telekomunikačního úřadu, a to na adresu:

Rozklad proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 30 odst. 12 zákona o elektronických komunikacích odkladný účinek.

Proti rozhodnutí ve věci změny, prodloužení doby platnosti nebo odnětí oprávnění k využívání čísel lze postupovat obdobně. Rozklad proti takovému rozhodnutí má odkladný účinek.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Český telekomunikační úřad rozhodne, že neudělí oprávnění k využívání čísel, jestliže žadatel ani na opakovanou výzvu a ve stanovené lhůtě nepředloží úplnou žádost o udělení oprávnění k využívání čísel.

Český telekomunikační úřad zastaví zahájené řízení o udělení oprávnění k využívání čísel, nezaplatí-li žadatel správní poplatek ve stanovené lhůtě.

Český telekomunikační úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání čísel žadateli, který má nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených podle zákona o elektronických komunikacích.

Český telekomunikační úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí oprávnění k využívání čísel, jestliže držitel oprávnění přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu bylo oprávnění uděleno, nebo držitel oprávnění nesplní povinnosti stanovené zákonem o elektronických komunikacích nebo rozhodnutím o udělení oprávnění (nebo o změně oprávnění) a nápravu nezjedná ani ve stanovené lhůtě.

Za přestupek využívání čísla bez oprávnění k využívání čísel nebo v rozporu s tímto oprávněním nebo číslovacím plánem se uloží pokuta  do výše 50 000 000 Kč nebo do výše 10% z čistého obratu pachatele přestupku (dle § 118 odst. 23 písm. c) zákona o elektronických komunikacích).

Za správnost návodu odpovídá útvar

Český telekomunikační úřad - odbor regulace komunikačních činností a poštovních služeb

Kontaktní osoba

Ing. Dalibor Hirič, vedoucí oddělení rozvoje sítí nové generace, podnikání a správy čísel