Podnět oznamující možné porušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů, podaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ID Záznamu
m-65044
Datum zveřejnění
15.06.2016
Poslední aktualizace
15.06.2016

Základní informace k životní situaci

Cílem činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti kontroly významné tržní síly je odhalovat, zakazovat a postihovat jednání, kterým je porušen zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon").

Zákon upravuje způsob posuzování a zamezení zneužití významné tržní síly v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje na území České republiky nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnět může podat kterákoli fyzická či právnická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zakázáno je zneužití významné tržní síly ze strany odběratelů vůči jejich dodavatelům, a to v souvislosti s nákupem potravin za účelem jejich dalšího prodeje nebo službami s tímto nákupem nebo prodejem potravin souvisejícími.

Základní podmínkou zneužití významné tržní síly je prokázání existence významné tržní síly na straně odběratele potravin.

Definice významné tržní síly je uvedena v § 3 zákona a demonstrativní výčet jednání, které zákon zakazuje, je uveden v § 4 zákona.

Povinné náležitosti smlouvy mezi odběratelem s významnou tržní silou a dodavatelem jsou upraveny v rámci § 3a zákona.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Šetření, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci možného porušení zákona vede, je možné zahájit buď z vlastního podnětu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebo na základě podnětu zvenčí.

Podnět je možné podat poštou, ústně do protokolu v sídle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebo elektronickou poštou.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Z podnětu musí být zřejmé, kdo ho podává (pro případ následného vyžádání doplňujících informací), čeho se podnět týká a musí obsahovat důkazy k prokázání tvrzení v podnětu obsažených.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se zabývá i anonymními podněty, nicméně v takovém případě nelze podavatele informovat o vyřízení jeho podnětu, ani nelze vyžádat případné doplňující informace.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Pro podání podnětu neexistuje žádný speciální formulář.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Podání podnětu není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro vyřízení podnětu není stanovena žádná lhůta.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže může v průběhu správního řízení vyžadovat informace, které jsou nezbytné pro posouzení případu.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravným prostředkem proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je rozklad podaný předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí účastníkovi řízení, či jeho právnímu zástupci.

V případě vydání druhoinstančního rozhodnutí je opravným prostředkem žaloba podaná k správnímu soudu dle soudního řádu správního.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Jedná se o sankce za správní delikty, kterých se může dopustit pouze odběratel s významnou tržní silou (§ 8 odst. 1 zákona), a dále o sankce za správní delikty, kterých se může dopustit i jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba (§ 8 odst. 2 zákona); výše sankcí je upravena v § 8 odst. 3 zákona.

Dále je možno uložit také pořádkovou pokutu dle § 10 zákona.

Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy naleznete na internetových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Sekce legislativy a veřejné regulace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - Oddělení kontroly tržní síly

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Zmeškalová, vedoucí Oddělení kontroly tržní síly