Financování vývozu

ID Záznamu
i-252-624
Datum zveřejnění
03.01.2005
Poslední aktualizace
30.04.2005

Základní informace k životní situaci

Financováním vývozu se rozumí krátkodobé a dlouhodobé financování a poskytování vývozních úvěrů, úvěrů na financování výroby pro vývoz, úvěrů na investice a na projektové financování a krátkodobé a dlouhodobé poskytování finančních služeb souvisejících s vývozem, a to formou:

 • refinančních úvěrů bance vývozce na financování vývozu, bance vývozce a bance výrobce na financování výroby pro vývoz, bance investora na financování investice, bance vývozce na projektové financování a přímých úvěrů vývozci nebo zahraniční osobě na financování vývozu, vývozci a výrobci na financování výroby pro vývoz, investorovi na financování investice a vývozci na projektové financování,

 • finančních služeb souvisejících s vývozem, které zahrnují především

 • bankovní záruky,

 • otevírání akreditivů a platební styk a zúčtování,

 • zajišťovací operace,

 • financování místních nákladů v zemi sídla nebo trvalého pobytu dovozce.

Střednědobé a dlouhodobé vývozní úvěry (splatnost úvěru delší než 2 roky) poskytuje Česká exportní banka podle pravidel pro státem podporované vývozní úvěry (Konsensus OECD). Ostatní produkty poskytuje Česká exportní banka také se státní podporou a míra této podpory závisí na druhu vývozních úvěrových rizik. Úhradou úrokových rozdílů poskytovanou Českou exportní bankou se rozumí poskytování dotace na krytí části úrokových rozdílů vzniklých vývozcům z nižších úrokových výnosů jimi poskytovaných dodavatelských úvěrů se splatností delší než dva roky ve srovnání s úrokovými náklady vývozců, spojenými s financováním těchto úvěrů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Vývozce - fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, která je podnikatelem podle obchodního zákoníku a uskutečňuje vývoz. Fyzická osoba musí vést podvojné účetnictví.

Banka vývozce - banka, pobočka zahraniční banky nebo finanční instituce zřízená podle zákona o bankách, která poskytuje vývozci nebo zahraniční osobě úvěr související s vývozem.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ukládá České exportní bance, za jakých podmínek a komu poskytuje své služby:

 • vývozci - tj. právnické osobě se sídlem v ČR (výjimečně fyzické osobě s trvalým bydlištěm v ČR), která aktivně podniká a uskutečňuje vývoz,

 • za podmínky pojistit vývozní úvěrová rizika pojistitelná pojistnými produkty Exportní garanční a pojišťovací společnosti (dále též "EGAP"), kromě výjimek odsouhlasených Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, nebo poskytnout jiné zajištění splacení poskytnutého úvěru,

 • jen u vývozních úvěrů poskytovaných podle Konsensu OECD nutno předložit posouzení vlivu předmětu vývozu na životní prostředí (kopie posudku pro EGAP),

 • doložit předepsaným způsobem účelovost čerpání úvěru.

Kromě výše uvedených podmínek posuzuje Česká exportní banka dále, zda:

 • má vývozce vyrovnané závazky vůči státu,

 • udržuje platební kázeň vůči komerčním bankám,

 • je schopen doložit průhledné vlastnické vztahy,

 • ovládá-li jinou společnost nebo je jinou společností ovládán, vykazují tyto spjaté subjekty podobné hospodářské výsledky,

 • nepřekročil přijatelnou celkovou zadluženost (cizí zdroje vůči aktivům celkem nižší než 90 %),

 • podíl hodnoty financovaného vývozu vytvořené v ČR není nižší než 60 %,

 • je schopen na účetních dokladech doložit dostatečnou historii firmy a

 • personální nebo majetkové propojení vývozce - dovozce je vyloučeno.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

S ohledem na to, že formy financování vývozu, které nabízí Česká exportní banka, mohou komplexně pokrýt veškeré potřeby vývozce počínaje prostředky potřebnými na proniknutí na zahraniční trh nebo zvýšení podílu vývozce na něm přes záruku za nabídku, financování výroby pro vývoz, vývozní úvěr až po záruku za dobré provedení smlouvy, je nejvhodnější nejdříve optimální nabídku financování (produktovou skladbu) projednat s pracovníky odboru podpory obchodu, kteří jsou připraveni vám ji s ohledem na specifika vašeho obchodního případu bezplatně předložit a zároveň posoudí, zda je váš obchodní případ financovatelný.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

V bance předložte:

 • vyplněnou "Žádost o podpořené financování",

 • doklady uvedené v příloze Žádosti o podpořené financování.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o podpořené financování obdržíte v elektronické podobě e-mailem.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Uhrazení veškerých poplatků je odkládací podmínkou čerpání úvěru. To znamená, že čerpání úvěru bude umožněno až po jejich vyrovnání. Česká exportní banka je uvádí v Sazebníku cen (poplatků) za poskytované služby, který současně zveřejňuje na svých internetových stránkách.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Česká exportní banka nemá předepsány lhůty pro vyřízení žádostí a poskytnutí jednotlivých forem financování vývozu. Podle složitosti, počtu produktů a potřebného způsobu zajištění splacení úvěrů se délka zpracování smluvní dokumentace pohybuje od několika týdnů do několika měsíců.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 • Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP),

 • refinancující banka - v případě refinančního úvěru,

 • banka odběratele - v případě odběratelského vývozního úvěru poskytnutého bance odběratele,

 • odběratel - v případě přímého odběratelského vývozního úvěru poskytnutého vývozci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s pověřenými zaměstnanci České exportní banky při případném doplňování podkladů a při zpracování smluvní dokumentace.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu: ceb@ceb.cz.

Pro první kontakt s Českou exportní bankou (dále též "ČEB") můžete také použít on-line kontaktní formulář.

E-maily pověřených zaměstnanců pro jednotlivé fáze jednání s bankou vám sdělí příslušní zaměstnanci.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky proti odmítnutí banky financovat vývoz žadateli o financování neexistují. O ukončení spolupráce Česká exportní banka žadatele písemně informuje.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Práva a povinnosti smluvních stran úvěrového vztahu, včetně smluvních sankcí, uvádí jednotlivá smlouva o úvěru.

Další informace

Můžete se obrátit na:

 • Hospodářskou komoru ČR a regionální hospodářské komory,

 • Českou agenturu na podporu obchodu (CzechTrade),

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu,

 • regionální poradenská a informační centra.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká exportní banka, a.s.

Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Šon, tel.: 222 843 227

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Financování exportu za pomoci produktů ČEB úzce navazuje na pojišťování vývozních úvěrových rizik odpovídajícím pojistným EGAP. Poskytnutí exportního financování je totiž ze zákona podmíněno pojištěním vývozních úvěrových rizik vhodným pojistným produktem EGAP. Informační podporu vývozcům při realizaci jejich vývozních záměrů poskytuje Česká agentura na podporu obchodu - CzechTrade, okresní hospodářské komory a regionální poradenská a informační centra (RPIC).