Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku parc. č. 227/52 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 261 m2 se stavbou průmyslového objektu Vítkovice č. p. 2951, včetně plynové kotelny a elektrického mostového jeřábu. Jedná se z části o dvoupodlažní nepodsklepenou budovu bývalých dílen pro úpravu uhlí s rovnou střechou. Budova je v současné době pronajatá a využívána jako skladové prostory. Dále pozemku parc. č. 227/117 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 578 m2, který vzniknul na základě geometrického plánu rozdělením centrálního pozemku parc. č. 227/2. Jedná se okolní pozemek, na kterém se nachází zpevněná plocha panelová a šotolina. Příslušenství sestávající z oplocení v délce 10 m, opěrné betonové zdi na hranici z pozemkem parc. č. 227/114, kanalizace DN 250 a 500 mm, zpevněné panelové plochy a zpevněné šotolinové plochy. Nemovité věci jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava na LV 1730 pro k. ú. Vítkovice, obec Ostrava a jsou situovány v jižní části oploceného areálu bývalého dolu Jeremenko. Na prodávaném pozemku parc. č. 227/117 se nachází energokanál, kanalizace, podzemní a nadzemní (po obvodu vnějšího pláště prodávané budovy) vedení sdělovacího kabelu, které se nepřevádí a zůstává v majetku prodávajícího. Zároveň s kupní smlouvou budou zřízeny ve prospěch prodávajícího služebnosti spočívající v právu umístění a přístupu k uvedeným zařízení. Prodávaný pozemek parc. č. 227/117 je zatížen 2 věcnými břemeny, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.
Požadovaná cena
3090000
Platnost do
2018-05-19
Telefon
606146618
E-mail
roman@diamo.cz
Osoba
Ing. Kamil Roman
Útvar
oddělení obchodu
Katastrální území
Vítkovice, Ostrava, CZ0806, okres Ostrava-město

Přílohy