Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek parcelní číslo 2717/4 se nachází v katastrálním území Červená Voda, ve východní části zastavěného území obce Červená Voda, v těsné blízkosti železniční stanice Moravský Karlov na trati Štíty - Dolní Lipka. Žadatel má pozemek pronajat a je jím v současnosti užíván jako manipulační plocha u objektu pily umístěné na přilehlých pozemcích v jeho majetku; realizací prodeje tak dojde ke sjednocení vlastnictví. Předmětný pozemek byl oddělen od pozemku parcelní číslo 2717/1 na základě geometrického plánu č. 1493-126/2015. Dle téhož geometrického plánu bude bude zřízeno věcné břemeno - služebnost stezky a cesty ve prospěch SŽDC (přístup k rampě na p.p.č. 2717/1 ve vlastnictví SŽDC).
Požadovaná cena
641000
Platnost do
2018-03-30
Telefon
222335360
E-mail
dohnalkova@szdc.cz
Osoba
Mgr. Dohnálková
Útvar
O31
Katastrální území
Červená Voda, Červená Voda, CZ0534, okres Ústí nad Orlicí