Prokazování chybějících dob pojištění

ID Záznamu
i-192-1044
Datum zveřejnění
10.01.2020
Poslední aktualizace
07.09.2020

Základní informace k životní situaci

Dobu pojištění, která není doložena v centrální evidenci České správy sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“), je možné prokázat dodatečným předložením evidenčního listu důchodového pojištění (dále též "ELDP") případně následujícími doklady:

  • pracovní smlouvou nebo potvrzením zaměstnavatele o době trvání zaměstnání,
  • výplatními páskami, mzdovými listy, zápočtovými listy,
  • bývalou legitimací ROH, pokud jsou v ní vylepeny známky o placení příspěvků,
  • stejnopisem jednoročního ELDP (platí pro ELDP od roku 2004, kdy je zaměstnavatel povinen zaměstnanci stejnopis ELDP předávat),

na jejichž základě může být vyhotovena rekonstrukce ELDP, který je poté uložen do centrální evidence ČSSZ.

K prokázání doby pojištění, nelze-li ji doložit jinak, je možné použít čestné prohlášení nejméně dvou svědků  (nejčastěji spolupracovníků) na tiskopise "Čestné prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění". Uvedené čestné prohlášení se dokládá až k žádosti o důchod.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojištěnec zjistí (např. prostřednictvím Informativního osobního listu důchodového pojištění), že v centrální evidenci ČSSZ není uložen příslušný ELDP a zaměstnavatel ani přes následnou výzvu pojištěnce nesplní svou zákonnou povinnost a ELDP do evidence ČSSZ nepředá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Provedení rekonstrukce ELDP (v případě nesoučinnosti zaměstnavatele) je možno před zahájením řízení o přiznání  dávky důchodového pojištění iniciovat u okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále též "OSSZ/ PSSZ/ MSSZ").

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na místně příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, dle místa vašeho trvalého pobytu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady, kterými prokážete svoji totožnost, a dále doklady, kterými je možné prokázat chybějící dobu pojištění – viz bod „Základní informace k životní situaci“.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Potřebné formuláře jsou k dispozici na všech OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

doporučený tiskopis  "Čestné prohlášení o dobách zaměstnání/pojištění"  je k dispozici na všech OSSZ/PSSZ/MSSZ. Žádost o důchod sepisuje s občanem správa sociálního zabezpečení příslušná podle místa trvalého pobytu občana, nebo místa hlášeného pobytu v České republice (jde-li o cizince).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Je-li k dodatečnému zaslání ELDP zaměstnavatel vyzván příslušnou OSSZ, musí ELDP předložit ve stanovené lhůtě 8 dnů ode dne obdržení výzvy. V případě, že OSSZ provádí rekonstrukci ELDP v souladu s ust. § 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů není lhůta stanovena a její délka se odvíjí od délky prováděného šetření.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Rekonstrukce ELDP v souladu s ust. § 6 odst. 4 písm. u) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů není řízením ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Opravné prostředky proti udělení sankce v přestupkovém řízení zaměstnavateli, který porušil plnění povinnosti v důchodovém pojištění upravuje zákon č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Za nedodržení povinnosti zaměstnavatele spočívající v nepředložení  ELDP do evidence ČSSZ může být uložena sankce v přestupkovém řízení.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – odbor Kancelář ústředního ředitele ČSSZ