Vydání loveckého lístku

ID Záznamu
i-177-773
Datum zveřejnění
01.07.2002
Poslední aktualizace
12.07.2006

Základní informace k životní situaci

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu.

Druhy loveckých lístků a doba, na kterou je lovecký lístek možno vydat:

 • pro české občany:

 • na dobu neurčitou nebo

 • na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok,

 • pro žáky a posluchače odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem:

 • na 1 školní nebo akademický rok, nejdéle však do ukončení studia na takové škole,

 • pro cizince:

 • na dobu určitou - 1 den, 5 dnů, 30 dnů, 6 měsíců, 1 rok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky pro vydání loveckého lístku jsou stanoveny zákonem o myslivosti (§ 47):

 • složení zkoušky z myslivosti nebo

 • získání právním předpisem stanoveného vzdělání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním návrhu u příslušného orgánu státní správy myslivosti.

Na které instituci životní situaci řešit

Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (§ 47 odst. 1, § 60 a 69 odst. 6 zákona o myslivosti); místní příslušnost:

 • podle místra trvalého pobytu (bydliště),

 • podle místa, kde se osoba zdržuje (pro cizince a české občany, kteří nemají v České republice trvalý pobyt, resp. bydliště).

Příslušným orgánem státní správy myslivosti pro vydávání loveckých lístků jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností; v Praze, Brně, Ostravě a Plzni tuto činnost vykonávají magistráty těchto měst.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti (bod č. 8) se zaměstnancem, který má danou problematiku v pracovní náplni (ten, který má v pracovní náplni vydávání loveckých lístků) v úředních hodinách, pokud se nedomluvíte jinak.

Další možností je požádat o právní pomoc některého z advokátů.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Požadované doklady:

 • občanský průkaz nebo cestovní pas,

 • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),

 • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol...").

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání loveckého lístku, která je k dispozici na věcně a místně příslušném orgánu státní správy myslivosti.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny podle délky platnosti loveckého lístku:

 • na 1 den 30 Kč,

 • na 5 dnů 50 Kč,

 • na 30 dnů 70 Kč,

 • na 6 měsíců 100 Kč,

 • na 1 rok 150 Kč,

 • na dobu neurčitou 1 000 Kč.

Úhrada probíhá v hotovosti v české měně před provedením úkonu, tj. před vydáním loveckého lístku. Řídí se podmínkami stanovenými příslušným orgánem státní správy myslivosti, tj. většinou:

 • složenkou, kterou žadatel obdrží na příslušném orgánu státní správy myslivosti nebo

 • přímo zaměstnanci, který žádost vyřizuje (proti vydání potvrzení) nebo

 • v pokladě příslušného orgánu státní správy myslivosti (proti vydání potvrzení).

V případě soudního sporu též soudní poplatky.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení ve správním řízení:

 • bezodkladně,

 • do 30 dnů,

 • do 60 dnů,

 • případně déle.

Záleží na povaze případu, zejména jeho složitosti.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou:

 • řádné - odvolání,

 • mimořádné:

 • přezkoumání podle správního řádu,

 • přezkoumání soudem.

Odvolání se uplatňuje způsobem stanoveným správním řádem. Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení o odvolání.

V případě loveckých lístků "kladné rozhodnutí" není obvykle vydáváno samostatným správním rozhodnutím, ale přímo vydáním loveckého lístku. V případě negativního rozhodnutí se vydává správní rozhodnutí, které musí obsahovat i poučení o odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne oznámení takového rozhodnutí u správní orgánu, který rozhodnutí vydal.

Mimořádné opravné prostředky se uplatňují způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy (tj. správním řádem, občanským soudním řádem, soudním řádem správním).

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

 • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona o přestupcích, hrozí mu pokuta do 5 000 Kč, zákaz činnosti do 1 roku a propadnutí věci,

 • trestného činu podle trestního zákona, hrozí mu:

 • trest odnětí svobody až na 2 roky nebo

 • peněžitý trest nebo

 • zákaz činnosti nebo

 • propadnutí věci nebo

 • odnětí svobody na 6 měsíců až 5 let a propadnutí věci.

Při nepředložení loveckého lístku myslivecké stráži se jedná o přestupek podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o myslivosti, hrozí pokuta 30 000 Kč.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo zemědělství - odbor rybářství, myslivosti a včelařství