Vystavení lustračního osvědčení na žádost organizace

ID Záznamu
i-157-428
Datum zveřejnění
06.08.2008
Poslední aktualizace
23.03.2015

Základní informace k životní situaci

Lustrační osvědčení je vydáno pro účely výkonu zákonem stanovených funkcí obsazovaných volbou, jmenováním nebo ustanovováním; osvědčuje, zda lustrovaná osoba byla či nebyla v období od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989:

 • příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

Zákon se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971; od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Místo občana, který má vykonávat funkci, u níž je lustrační osvědčení požadováno, může žádost o vystavení tohoto osvědčení (dle § 6 odst. 1 zákona) podat organizace, pro kterou občan vykonává nebo bude vykonávat předmětnou funkci.

Oprávněnou organizací pro podání takovéto žádosti je pouze organizace státní nebo organizace s většinovou účastí státu, taxativně uvedená v § 1 zákona.

Oprávněnou osobou pro podání takovéto žádosti je ten, kdo občana do funkce uvedené v § 1 zákona volí, jmenuje nebo ustanovuje.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti na Ministerstvo vnitra.

Na které instituci životní situaci řešit

Ministerstvo vnitra - oddělení personální bezpečnosti a lustrací

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 - Letná

tel.: 974 832 058, 974 832 789

e-mail: lustrace@mvcr.cz

Adresa pro písemný kontakt:

Ministerstvo vnitra, P.O.BOX 627, 170 00 Praha 7

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Písemná žádost musí obsahovat:

 • název a adresu organizace,

 • seznam osob, pro které je vystavení lustračního osvědčení požadováno,

 • jméno, příjmení a funkci oprávněné osoby,

 • podpis oprávněné osoby,

 • razítko organizace,

 • údaje o osobě, na kterou je žádost podávána (uvádí se v přílohách k jednotlivým osobám).

K jednotlivým osobám se uvede:

 • jméno a příjmení, příp. titul,

 • všechna dřívější jména a příjmení (i u mužů),

 • datum narození a místo narození,

 • celé rodné číslo,

 • přesná adresa bydliště včetně PSČ.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře žádostí o vystavení lustračního osvědčení jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů ode dne přijetí žádosti a vystavené lustrační osvědčení je zasláno doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou osobě, která byla lustrována.

Osvědčení je lustrovaná osoba povinna předložit zaměstnavateli k nahlédnutí do 30 dnů ode dne doručení.

Zaměstnavatel je o vystavení lustračního osvědčení informován formou vyrozumění.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní odbor, oddělení personální bezpečnosti a lustrací