Uspokojení majetkového nároku na náhradu škody způsobené trestným činem z výnosu majetkové trestní sankce uložené pachateli, odsouzenému za tento trestný čin

ID Záznamu
Datum zveřejnění
09.10.2020
Poslední aktualizace
09.10.2020

Základní informace k životní situaci

Poškozený, jemuž byl v trestním řízení, nebo v řízení ve věcech občanskoprávních, přiznán nárok na náhradu škody, může požádat Ministerstvo spravedlnosti o uspokojení tohoto nároku z výnosu majetkové trestní sankce, byla-li pachateli soudem uložena.

Stejné právo má poškozený i tehdy, byla-li pachateli uložena povinnost k vydání bezdůvodného obohacení a také ten, kdo má nárok na dlužné výživné, pokud byl pachatel shledán vinným trestným činem zanedbání povinné výživy.

Nelze-li uspokojit majetkový nárok poškozeného z uložené majetkové sankce (např. není ze strany odsouzeného uhrazena, zpeněžení věci není možné apod.) může se poškozený dále svého nároku domáhat podáním návrhu na nařízení exekuce.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická či právnická osoba, které byl přiznán majetkový nárok v trestním řízení související s pravomocně uloženou majetkovou trestní sankcí taxativně vyjmenovanou v § 2 zákona č. 59/2017 Sb. (penežitý trest, propadnutí věci, zabrání věci apod.).

Nezletilec, či osoba, která je zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům, uplatňuje nárok prostřednictvím zákonného anebo ustanoveného zástupce.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel musí v zákonné lhůte podat písmenou žádost o uspokojení majetkového nároku a přiložit příslušná rozhodnutí soudu, popř. pověření v těch případech je-li zastupován zástupcem, a to v souladu se zákonem č. 59/2017 Sb. a správním řádem.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podejte žádost o uspokojení majetkového nároku na náhradu škody v písemné formě, případně e-mail se zaručeným digitálním podpisem.

Žádost můžete také odeslat z Vaší datové schránky.

Je-li žádost zaslána emailem bez zaručeného digitálního podpisu je nutné žádost do 5 dnů doručit řádně podepsanou, lhůta však v tomto případě zůstane zachována.

Žádost je také možno podat osobně do protokolu u Ministerstva spravedlnosti, v takovém případě však doporučujeme kontaktovat příslušné pracoviště předem, aby bylo možno pro Vás zajistit volnou jednací místnost.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Ministerstvo spravedlnosti Vám po přijetí Vaší žádosti zašle vyrozumění o zahájení řízení, popř. připojí výzvu k odstranění vad podání s lhůtou k jejich odstranění.

Na výzvu je nutno reagovat, neboť v opačném případě bude řízení zastaveno.

Ve vyrozumění o zahájení řízené najdete informaci o oprávněné úřední osobě a kontakt na ní.

Žádost je nutno podat v zákonem stanovené době, která činí 60 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku.

Jste-li oprávněnou osobou, která byla se svým majetkovým nárokem odkázána na řízení občanskoprávní musíte do 65 dnů od nabytí právní moci odsuzujícího rozhodnutí podat informaci o zámyslu podat žádost o uspokojení majetkového nároku z výnosu majetkové trestní sankce, bude-li Vám přiznán v civilím řízení a doložit, že jste u příslušného soudu podal návrh na zahájení občanskopráního řízení. 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pokud žádost podáváte písemně, popř. elektronickou formou nebudeme od Vás požadovat žádné doklady totožnosti, pouze v případ, že budete chtít nahlédnout do spisu, převzít rozhodnutí osobně nebo podání žádosti učinit osobně u Ministerstva spravedlnosti do protokolu je nutné sebou mít platný občanský průkaz.

K žádosti, která musí obsahovat:

  • jméno,
  • datum narození,
  • bydliště,
  • výši požadovaného majetkového nároku,
  • způsob výplaty přiznaného majetkového nároku,
  • je nutno připojit rozhondutí soudu jímž byla udělena majetková trestní snakce pachateli a rozhodnutí soudu jímž bylo rozhodnuto o náhradě škody žadateli.

V případě, je-li žadatel zastupován je nutno doplnit plnou moc či pověření.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Doporučený vzor žádosti o uspokojení majetkového nároku a informace o zámyslu podat žádost o uspokojení majetkového nároku naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti - odškodňování obětí trestných činů - uspokojení majetkového nároku.

Žádost může být podána i volnou formou, avšak musí mít náležitosti dle zákona č. 59/2017 Sb. a správního řádu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Ministerstvo spravedlnosti bydá rozhodnutí ve lhůtě stanovené v § 9 zákona č. 59/2017 Sb. V nejběžnějších případech je to do 90 dnů ode dne kdy uplynula lhůta pro podání žádosti, nejsou-li z uložené majetkové trestní sankce do uvedených 90 dnů připsány penežní prostředky na zvláštní účet počíná 90 denní lhůta na vydání rozhdnutí běžet ode dne připsání peněžních prostředků na zvláštní účet.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Je-li v dané trestní věci více poškozených můžou se i oni domáhat uspokojení svého majetkového nároku z uložené majetkové trestní sankce. Uspokojení pak probíhá poměrně podle výše přiznaného majetkového nároku.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žadatel může být vyzván k doplnění žádosti.

Žadatel má povinnost informovat Ministerstvo spravedlnsoti byl-li, byť jen z části, jeho majetkový nárok uspokojen ze strany pachatele.

Na tuto povinnost bude žadatel upozorněn i ve vyrozumění o zahájení řízení.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu Ministerstva spravedlnosti: odsk@msp.justice.cz.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti můžete proti rozhodnutí podat rozklad, o němž rozhoduje ministr spravedlnosti.

Pokud ani s jeho rozhodnutím nebude souhlasit můžete se svého práva domáhat podáním žaloby dle soudního správního řádu.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

S vydáním rozhodnutí o uspokojení majetkového nároku nejsou spojeny žádné sankce.

V případě, že je ze strany žadatele zamlčena informace o uspokojení majetkového nároku, byt jen částečně, ze strany odsouzeného, budou ze strany Ministrestva spravedlnosti učiněny kroky k vymožení bezdůvodnho obohacení.

Další informace

Při řešení žádosti je možné se obrátit na advokátní kancelář, avšak podání žádosti je jednoduchým úkonem a na výše uvedené emailové adrese nabízíme pomoc s jejím vyplněním.

Nutné je však jednat okamžitě po obdržení rozhodnutí soudu, přdevším v těch případech kde bylo podáno odvolání, aby nedošlo k zániku práva na uspokojen majetkového nároku z výnosu majetkové trestní sankce.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti.

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Severa, ředitel odboru odškodňování