Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - zelená nafta

ID Záznamu
m-108426
Datum zveřejnění
22.08.2016
Poslední aktualizace
24.09.2020

Základní informace k životní situaci

Situace řeší podání daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně dle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Osoba
a) podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo
b) provádí hospodaření v lese podle lesního zákona.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podmínky vzniku nároku jsou stanoveny v § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou vzniku nároku na vrácení daně je, že osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j)  zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, za cenu obsahující spotřební daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.

Nárok na vrácení daně se nevztahuje na toho, komu byla vrácena spotřební daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na vrácení spotřební daně se rovněž nevztahuje na osobu, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna vrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

Nárok na vrácení daně se uplatňuje v daňovém přiznání ve lhůtě do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, tento nárok zaniká.  Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do konce pátého kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání podáno, nárok na vrácení daně zaniká.

U rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat provede osoba uplatňující nárok na vrácení spotřební daně volbu způsobu prokazování spotřeby pro daný kalendářní rok, a to prvním daňovým přiznáním podaným za tento kalendářní rok, ve kterém uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně za rostlinnou výrobu nebo chov hospodářských zvířat. Tuto volbu nelze změnit. Zvolený způsob prokazování se použije pro všechny činnosti rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat vykonávané touto osobou.
 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební se podává místně příslušnému celnímu úřadu.

Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterými se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně, se podává elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Fyzické osoby mohou za zdaňovací období před 1. lednem 2022 podat daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání i na příslušném formuláři vydaném Ministerstvem financí anebo jeho elektronickou podobou, a to způsobem stanoveným zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Na které instituci životní situaci řešit

Místně příslušný celní úřad  

U právnické osoby se místní příslušnost řídí jejím sídlem, u fyzické osoby jejím místem pobytu.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Oddělení Daňové místně příslušného celního úřadu.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Nákup minerálních olejů se prokazuje dokladem o prodeji minerálních olejů a jejich výroba interním dokladem.

Spotřeba minerálních olejů pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese se prokazuje evidencí o skutečné spotřebě (zdaňovací období je pak kalendářní čtvrtletí).

V případě rostlinné výroby nebo chovu hospodářských zvířat lze spotřebu prokázat evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona (zdaňovací období je pak kalendářní rok).

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Správce daně rozhodne bezodkladně poté, co došlo k shromáždění podkladů potřebných pro rozhodnutí. Vznikne-li v důsledku vyměření nebo doměření nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně osobě, které tento nárok vznikl, bez žádosti do:

a) 15 dnů ode dne oznámení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru, nebo

b) 40 dnů ode dne, který se považuje za den doručení platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru v případě, kdy se výsledek vyměření nebo doměření neoznamuje.

Elektronická služba, kterou lze využít

Daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně je možné učinit prostřednictvím tzv. inteligentního formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách Celní správy České republiky
a) pro kalendářní čtvrtletí, pokud se spotřeba prokazuje evidencí o skutečné spotřebě,
nebo
b) pro kalendářní rok, pokud se spotřeba prokazuje evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona
 

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky podle daňového řádu. Řádným opravným prostředkem je odvolání, které se podává u celního úřadu, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.

Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.

Další informace

Zdaňovacím obdobím pro účely vracení daně z minerálních olejů osobám používajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese je:

a) kalendářní čtvrtletí, pokud se spotřeba prokazuje evidencí o skutečné spotřebě, nebo

b) kalendářní rok, pokud se spotřeba prokazuje evidencí využití půdy podle uživatelských vztahů vedenou podle zákona upravujícího zemědělství nebo ústřední evidencí hospodářských zvířat vedenou podle plemenářského zákona.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Generální ředitelství cel, odbor 30 - Právní